Chương Trình Tang Lễ
Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích
Thứ Sáu Ngày 11 tháng 3 năm 2016
9 giờ sáng : Lễ Sài Tịnh
Lễ Nhập Mạch
Lễ Phát Tang
Cúng Cơm và Cầu Siêu
Tụng Kinh A Di Đà
Quan Khách – Thân Nhân thăm viếng
4 Giờ Chiều : Cúng Cơm và Cầu Siêu
Tụng Kinh A Di Đà
Quan Khách – Thân Nhân thăm viếng
Thứ Bảy : Ngày 12 tháng 3 năm 2016
9 giờ sáng Cúng Cơm và Cầu Siêu
10 Giờ Sáng : Nghi Thức Phủ Quốc Kỳ VNCH
Lễ Tuyên Dương và Truy Niệm của Cộng Đồng và Đoàn thể
12 Giờ Trưa : Viếng lần cuối
1 giờ Trưa : Lễ Di Quan
2 giờ Trưa : Hạ Huyệt
3 giờ Trưa : An Linh Vị tại Tư Gia

Tòng Thanh Phạm's photo.
Tòng Thanh Phạm

Chương Trình Tang Lễ
Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích
Thứ Sáu Ngày 11 tháng 3 năm 2016
9 giờ sáng : Lễ Sài Tịnh
Lễ Nhập Mạch
Lễ Phát Tang
Cúng Cơm và Cầu Siêu
Tụng Kinh A Di Đà
Quan Khách – Thân Nhân thăm viếng
4 Giờ Chiều : Cúng Cơm và Cầu Siêu
Tụng Kinh A Di Đà
Quan Khách – Thân Nhân thăm viếng
Thứ Bảy : Ngày 12 tháng 3 năm 2016
9 giờ sáng Cúng Cơm và Cầu Siêu
10 Giờ Sáng : Nghi Thức Phủ Quốc Kỳ VNCH
Lễ Tuyên Dương và Truy Niệm của Cộng Đồng và Đoàn thể
12 Giờ Trưa : Viếng lần cuối
1 giờ Trưa : Lễ Di Quan
2 giờ Trưa : Hạ Huyệt
3 giờ Trưa : An Linh Vị tại Tư Gia

Advertisements