Trịnh Xuân Thanh đang nắm trong tay sinh mạng của Nguyễn Phú Trọng

Advertisements