Vịnh bức dư đồ rách
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu
Vịnh bức dư đồ rách
Tãn Đà Nguyễn Khắc Hiếu
Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười
Biết bao lúc mới công vờn vẽ
Sao đến bây giờ rách tã tơi
Lúc trước ông cha ta để lại
Mà sao con cháu lấy làm chơi
Thôi thôi chớ trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi

No automatic alt text available.
Advertisements