Cộng sản sẽ diệt vong vào năm 2017 đúng theo tiên tri của Sấm Trạnh Trình?

Từ tự diễn biến đến tự tan hàng
Phạm Trần (Danlambao) – Lần đâu tiên sau 70 năm có chính quyền trong tay (1946-2016), đảng Cộng sản Việt Nam đã phải chống tự hủy diệt để tồn tại. Lần này không do kẻ thù từ bên ngoài hay “các thế lực thù địch” do Ban Tuyên giáo chế ra để hù họa người nhát gan mà từ những nội thù sống trong lòng chế độ.

Chúng là những cán bộ, đảng viên, kể cả thành phần lãnh đạo đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa” để công khai phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh. Cũng đã có những người trong hàng ngũ nội thù bỏ đảng, đòi xét lại lịch sử gọi là đấu tranh giành độc lập và chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam của đảng.

Nhiều “nội thù” khác đòi đổi mới chính trị, mở rộng dân chủ, tôn trọng các quyền tự do cơ bản của dân, đặc biệt các quyền hội họp, lập hội, tự do tư tưởng và báo chí. Họ cũng cổ võ bầu cử tự do và chấp nhận chế độc đa đảng.

Một số khác đã tự lột xác, bỏ đảng sau lưng để ưu tiên phục vụ cho cơm áo, danh vọng và sự giầu sang cá nhân, gia đình, dòng họ và phe nhóm có cùng lợi ích.

Advertisements