Cuộc đời là chuyến hành trình Trần gian là chốn, mà mình trú chân Để ta trả nợ xa gần Chớ nên tạo nghiệp… khổ thân sau này…! Luân hồi duyên kiếp an bày Giàu nghèo phận số… xưa nay đã tường Đời người dầm giải gió sương Có ai không muốn… yêu thương mạnh […]

via Cuộc Hành Trình — Thơ HOANGHAI

Advertisements