Những điều kinh sách nói – bánh xe chuyển pháp luân
Chỉ là giả lập mà nói theo ý riêng của mình
> Người thích nói về 12 nhân duyên – thì nói 12
> Người thích nói về Bát chánh đạo – thì nói là 8
Vậy sao là đúng ?
>>
>> Cả ngàn năm sau khi Phật tịch thì mới có người sọan ra Trung thừa
( 12 Nhân duyên để hòan chình Tiểu – Trung -Đại ( Tiều thừa – Đại thừa có sau Phật tịcu 700 năm )

>> Lâu hơn nữa Trung quốc tóm lược các pháp học có Bát Chánh Đạo

Bánh xe Chuyển pháp luân thì có một ý nghĩa khác biễt – ít ai biết được

Khi một người tu Thiền định > Đạt Thiên Nhãn và Pháp Nhãn rồi >> Khi người đó quán xét – nhận định điều gì để chỉ dạy
>> Lúc tập trung như vậy trên đầu phát ra một hình tượng sáng Y như có một bánh xe đạp đội trên đầu vậy

Bánh xe chuyển pháp luân này người ngòai thanh tịnh – như trẻ nhỏ cũng có thể thấy bằng mắt thường – Cũng như thấy vòng hào quang khi luyện Yoga vậy

– Không phải điều giả lập hình tượng hóa ra để diễn tả
( Nên nói 8 hay 12 là diễn giải theo ý riêng của người viết kinh – không thật biết )

Thực tế bánh xe chuyển pháp luân > như một bánh xe đạp có hằng hà căm xe trong đó – nối kết nhau

– Bánh xe Chuyển Pháp Luân và vòng Hào quang có trên đầu người đạt pháp – thấy rõ được bằng mắt thường – Y nhu đội bánh xe đạp hay đội vòng hào quang

( Tranh vẽ các hình Phật có vóng hào quang như vậy để cho – cân xứng – cho tranh đẹp hơn là vẽ vòng hào quang nằm ngang trên đầu – Thục tế nó nằm ngang – không bao quanh đầu như các tranh vẽ )

Ai có được bành xe chuyển pháp luân đều là bậc Thánh tầng bậc 3 và Alahán

Có bánh xe chuyển pháp luân -Các pháp mới thông tỏ – vận dụng – liên kết được các pháp mà chỉ dạy

Không phải học thuộc kinh – nói ra những điều học biết trong kinh sách – Nói là chuyển pháp luân thì không phải

Người có Chuyển pháp luan
Chỉ dạy thực hành các pháp học cho tất cả mọi người
Gíup các tôn giáo – tông môn – tông phái – không ngăn ngại
Không dựa theo văn kinh nào cả

Người chưa có Pháp Nhãn ( Chuyển Phap Luân )
Phải dựa theo kinh văn – trích dịch – luận giải – chỉ dạy
Nên chỉ nói là giảng kinh
Nói dạy đạo pháp thì chưa thể18486407_1931421670436973_7823054195262259693_n

Advertisements