Sau khi chiếm Việt Nam Cộng Hoà thành công, Cộng sản Bắc Việt đánh tư sản ở Sài Gòn ngày 05/09/1975

Rất nhiều gia đình ở miền Nam tán gia bại sản

Advertisements