Hanoi Cathedral over three centuries
Hanoi Cathedral, one of the first Western architecture works in Hanoi, is the oldest church that has witnessed changes of the capital city over the past three centuries.
Nhà Thờ hơn 3 thế kỷ
Nhà thờ Hà Nội, một trong những công trình kiến trúc phương Tây đầu tiên ở Hà Nội, là nhà thờ cổ kính nhất chứng kiến sự thay đổi của thủ đô trong ba thế kỷ qua.

Last update 11:11 | 21/03/2017 vietnamnet Hanoi Cathedral, one of the first Western architecture works in Hanoi, is the oldest church that has witnessed changes of the capital city over the past three centuries. The church is on Nha Chung street, five-minute walk from Hoan Kiem Lake

via Hanoi Cathedral over three centuries — Đọt chuối non photo

Advertisements