Xưa: Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc.
Nay: Ta đánh dân là đánh cho Formosa, Trung Quốc.Ta đánh dân là đánh cho Formosa

Advertisements