Thành quả rút kinh nghiệm là đây: Trước tiên phải bịt miệng báo đài cái đã. Mọi chuyện sẽ bàn mưu ủ chước đối phó sau… #yenbai #bietphu #trendatrung #phamsiquy #phamthithanhtra #hoangthihue #bitmiengbaodai

yen bay bit mieng bao dai

Advertisements