BẰNG CHỨNG RỎ RÀNG – KHÔNG THỂ CHỐI CẢI việt cộng RƯỚC GIÀN KHOAN HD 760 VÀ KIÊN QUYẾT CHỐNG DÂN VIỆT NAM 20293122_1491698600851439_4524426841427205845_n

Advertisements