“hồ bả chó” dạy cán bộ đảng viên rằng văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác đều nhằm phục vụ chính trị. “Viết tốt cho Đảng, cho cán bộ cho nhân dân, còn địch thì phải viết nó xấu nó ác để gây căm thù trong lòng dân, dù cho nó tốt, chẳng hạn nếu nó có “phát chẩn” cho dân thì phải giải thích là nó “cướp” chỗ này rồi “giúp” chỗ khác!!!” (Văn Hồ Chủ Tịch, trang 210).

BACHU_000

Advertisements