(Bài dài, những ai thich đọc giải trí, đọc bài ngắn nên đi chỗ khác) . Thưa các bạn. Ai có cắc dùng cắc, ai có xu dùng xu, ai không có tiền lẻ thì dùng tiền năm trăm ngàn… Chúng ta tập trung đánh BOT bẩn…. . Vâng!. Đây không phải lời hiệu triệu, […]

via TOÀN QUỐC KHÁNG BOT!. — Việt Anh

Advertisements